Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych – kim jest? Inspektor Ochrony Danych RODO zastąpił na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ABI, czyli Administratora Bezpieczeństwa Informacji. ABI funkcjonował na podstawie nieobowiązującej już ustawy o ochronie danych osobowych. Funkcje dwóch powyższych stanowisk są do siebie zbliżone. Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) spoczywa na administratorze lub podmiocie przetwarzającym.…

Profilowanie według RODO

Profilowanie  to temat, który od momentu wejścia w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych budzi wiele emocji. Profilowanie ze względu na ścisłe powiązanie z rozwojem nowych technologii oraz wykorzystywaniem  znacznych zasobów danych, uchodzić może za skomplikowane i niezrozumiałe, zarówno dla osób, których dane są przetwarzane, jak i  dla administratorów danych. Nadal może się zdarzyć, że będziemy proszeni o wyrażenie zgody na ten rodzaj przetwarzania naszych danych. Pojawiają się pytania, czy w każdym przypadku…

Prawo do przenoszenia danych – artykuł 20 RODO

Prawo do przenoszenia danych zostało wprowadzone przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ( RODO). Nie występowało ono bowiem we wcześniejszych regulacjach prawnych z zakresu   ochrony danych osobowych. Co to jest prawo do przenoszenia danych? Prawo do przenoszenia danych osobowych określone jest przez artykuł 20 RODO. Pozwala na uzyskanie przez osobę, której dane dotyczą, swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać…

Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w firmie

Wprowadzenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych administrator  powinien oszacować ryzyko właściwe dla przetwarzania i wdrożyć odpowiednie środki, które to ryzyko będą minimalizować. W tym celu powinny zostać uwzględnione: stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Bezpieczeństwo danych w firmie a RODO RODO wskazuje, że zapewnienie odpowiednie bezpieczeństwo danych w firmie spoczywa na administratorze…

Zgłaszanie skargi na naruszenie danych osobowych

Miejsce i sposób zgłaszania  naruszenia ochrony danych osobowych jest kluczową kwestią  w przypadku egzekwowania swoich praw.  Osoba będąca podmiotem danych może domagać się ochrony praw bezpośrednio na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zgłoszenie naruszenia przepisów RODO Naruszenie RODO to przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny…

Czym zajmuje się i kim jest administrator danych osobowych RODO

Definicja administratora została określona w art. 4 pkt 7 RODO. Administrator danych osobowych na to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych.  Kto jest administratorem danych osobowych? Status administratora danych osobowych w ujęciu RODO przysługuje, osobie fizycznej lub prawnej, organowi publicznemu, jednostce lub innemu podmiotowi. Administrator danych osobowych może zatem być przykładowo: spółką akcyjną, związkiem…