Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest RK RODO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 10a, 03-736 Warszawa, (dalej „RK RODO” lub „Administrator”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: [email protected]

 

Cele i podstawy przetwarzania:

W ramach współpracy ze swoimi kontrahentami jako administrator danych osobowych, przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, w tym pracowników i współpracowników firm, z którymi łączą nas relacje handlowe. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań przed ich zawarciem, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie zawarte w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z nami nie są pozyskiwanie przez nas niekiedy bezpośrednio, zwracamy się z prośbą o przekazywanie niniejszej informacji wszystkim osobom, które zgłosiliście lub zgłosicie Państwo do kontaktu w relacjach z nami.

 

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy między nami lub do czasu uzyskania przez nas informacji, że zaprzestaliście Państwo współpracy, z firmą którą Państwo reprezentują. W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych.

Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  1. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.