Jak weryfikować procesora?

Nie jest niczym nowym, że administrator odpowiada za wybór podmiotu przetwarzającego. Taka odpowiedzialność wynika z art. 28 ust. 1 RODO. Często administrator ma bardzo wą- skie pole do manewru, jeśli chodzi o wybór procesora czy też narzucenie mu „swojej woli” w zakresie postanowień umowy powierzenia. Niejednokrotnie to administrator jest w ekono- micznie o wiele słabszej pozycji aniżeli wielcy dostawcy usług (w szczególności ci międzyna- rodowi), z którymi nie tylko niemalże niemożliwe jest…