Top 7 najczęstszych błędów przy zgłaszaniu i obsłudze naruszeń ochrony danych osobowych

Rozporządzenie RODO nakłada na przedsiębiorców między innymi obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Na wstępie zastanowić się można co to jest naruszenie ochrony danych osobowych? Zgodnie z rozporządzeniem RODO naruszenie ochrony danych osobowych to nic innego jak naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Co zrobić…

Dlaczego warto mieć plan ciągłości działania? (Business Continuity Plan)

Plan ciągłości działania (z ang. Business Continuity Planning – BCP) – to inaczej zbiór procedur, informacji i działań w zakresie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, na wypadek zdarzeń kryzysowych, których wystąpienie jest mało prawdopodobne, ale ich skutki są potencjalnie katastrofalne. Do zdarzeń takich zaliczyć można m.in. katastrofy naturalne (powodzie, pożary, huragany), wojny, pandemie, katastrofy budowlane itp.  Plan ciągłości działania w założeniu ma więc określić procedury i działania, które będzie można wdrożyć…